Gebruiksvoorwaarden

English Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden

Per 25 maart 2019

Shiftly B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam met adres Admiraliteitskade 79, 3063 EE te Rotterdam ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70568987.

Deze pagina attendeert u op de gebruikersovereenkomst. Lees deze alstublieft aandachtig door voordat u gebruik maakt van het platform en bijhorende applicaties. Middels gebruik en toepassing van onze diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gestelde voorwaarden en het Privacy Statement, dat tevens op onze website beschikbaar is.

Inleiding

Shiftly is een digitaal platform dat gebruikt wordt door personen die op zoek zijn naar tijdelijk werk in de horeca (hierna: ‘kandidaten’), opdrachtgevers die gekozen kandidaten (hierna: ‘Shifters’) tewerkstellen onder diens leiding en toezicht (hierna ‘opdrachtgevers’) voor tijdelijke werkzaamheden (hierna: ‘Shifts’) binnen de horeca, en werknemers van Shiftly zelf, allen tezamen ‘gebruikers’ genoemd.

In ruil hiervoor brengt Shiftly de kostprijs plus €2,45 commissie per gewerkt in rekening aan opdrachtgever voor de werkzaamheden van de Shifter en gebruik van het platform (hierna: ‘opdrachtgeverstarief’).

Artikel 1: Platform inhoud

1.1       Shiftly is op geen enkele manier verantwoordelijk voor geplaatste inhoud op het platform en gebruiker vrijwaart Shiftly van eventuele vorderingen van derden jegens Shiftly in verband met door gebruikers geplaatste inhoud.  Wel neemt Shiftly maatregelen om inhoud te controleren en om geldigheid van informatie te waarborgen.

1.2       Gebruiker verklaart geen inhoud te plaatsen die naar Shiftly’s mening aanstootgevend of ongewenst is. Hiermee doelt Shiftly zowel op intimiderend en/of beledigend taalgebruik, als op het plaatsen van pornografisch of gewelddadig beeldmateriaal.

1.3       Gebruiker verleent toestemming aan Shiftly om de door gebruiker geplaatste reviews met andere gebruikers van het platform te delen en voor eigen doeleinden te gebruiken.

1.4       Gebruiker verleent toestemming aan Shiftly om zijn profielgegevens te delen met andere gebruikers van het platform.

Artikel 2: Registratie

Shiftly werkt op basis van profielen en reviews en stelt hierom de volgende minimale eisen betreffende het verstrekken van persoonlijke informatie

Bij inschrijving van kandidaten:

  • Persoonlijke gegevens

bij daadwerkelijke uitvoering van Shifts:

  • ID / paspoort

Bij inschrijving van opdrachtgevers stelt Shiftly de minimale eisen voor het verstrekken van informatie van opdrachtgevers;

  • KVK nummer
  • contactgegevens
  • facturatiegegevens
  • rekeningnummer

Artikel 3: Verwerking persoonsgegevens

3.1       Op het Shiftly platform wordt vertrouwelijke informatie verwerkt volgens het tevens op de website beschikbare Privacy Statement. Indien hierover vragen zijn kunnen gebruikers altijd mailen naar info@shiftly.nl.

3.2       Shiftly voert steekproefsgewijs controles uit om de referenties te controleren die door Shifters worden genoemd. De Shifter verklaart hiermee akkoord te gaan.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Shiftly is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor:

4.1          Schade voortvloeiend uit het niet of niet geheel nakomen van bepalingen in deze gebruiksovereenkomst

4.2          Het handelen of nalaten van gebruikers in welke vorm dan ook.

4.3          De informatie en geldigheid hiervan geplaatst door gebruikers

4.4          Het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving door gebruikers van het platform

Artikel 5: Gebruik platform

5.1           De gebruiker wordt geacht een toestel met toegang tot 3G, 4G of Wifi tot zijn of haar te hebben om adequaat gebruik te kunnen maken van het platform.

5.2           Shiftly spant zich redelijkerwijs in de kwaliteit en beschikbaarheid van het platform in stand te houden en waar nodig te verbeteren. Echter is Shiftly uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of nalatigheden van gebruikers van het platform. Ook is Shiftly niet verplicht wijzigingen of upgrades door te voeren in geval zij van mening is dat dit niet noodzakelijk is om de functionaliteit van het platform te waarborgen.

5.3           Shiftly is gerechtigd om, indien zij dit nodig acht, op elk gegeven moment de functionaliteiten binnen het platform te wijzigen. Wel zal zij, indien dit de gebruikerservaring significant beïnvloed of veranderd, de gebruiker hierover tijdig op de hoogte brengen. 

Artikel 6: De werkprocedure

6.1           De opdrachtgever plaatst een shift op het Shiftly platform.

6.2          De minimale duur van een shift is 4 uur. In het geval opdrachtgever kiest een uitzendkracht eerder weg te sturen is deze nochtans verplicht het opdrachtgeverstarief voor de duur van 4 uur arbeidsuren te voldoen.

6.3          Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de (meest) geschikte kandida(a)t(en). Dit gebeurt op basis van het profiel en reviews van kandidaten. Shiftly is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van uitzendkrachten die bij aanvang van de shift niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.

6.4          Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nakomen en niet overschrijden van wettelijke vereisten betreffende de arbeidsduur en rust- en werktijden.

6.5          Shiftly is geenszins verantwoordelijk voor het op komen dagen van Shifters en kan hierom op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor mogelijk door geleden schade. Wel zal Shiftly in geval van zogenoemde no-shows waar mogelijk vervanging proberen te sturen.

Artikel 7: Tijdverantwoording

7.1           Uren worden geverifieerd middels persoonlijke 5-cijferige codes. Om discussie achteraf te  voorkomen, wordt de Shifter geacht na afloop van de shift zijn/haar uren op locatie in de app te laten verifiëren door de opdrachtgever. Na het invoeren van de gewerkte uren wordt de Shifter geacht de leidinggevende zijn/haar 5-cijferige code in te voeren zodat de uren vaststaan. De Shifter is hiervoor volledig zelf verantwoordelijk.

7.2           Het is ook mogelijk de uren op een later tijdstip in te voeren. In dit geval dient de Shifter de gewerkte uren binnen 24 uur na afloop van de shift ingevoerd te hebben. Doet de Shifter dit niet, worden automatisch de initieel geplande uren naar de opdrachtgever verstuurd, welke op haar beurt 72 uur de tijd heeft deze uren te accorderen of te wijzigen. Wanneer opdrachtgever verzuimt binnen de gestelde 72 uur de uren door te voeren, worden de initieel geplande uren geldig verklaard. Wanneer de ingevoerde uren van Shifter en opdrachtgever verschillen worden de door opdrachtgever ingevoerde uren geaccordeerd.

Artikel 8: Payroll

Voor Shifters is payrollbedrijf ‘Pay-rules’ de juridisch werkgever. Zij contracteren en verlonen Shifters die gebruik maken van Shiftly. Zodra gewerkte uren geaccordeerd zijn zoals beschreven in Artikel 7 wordt de Shifter binnen 14 kalenderdagen uitbetaald.

 Artikel 9: Facturatie

9.1          Wanneer arbeidsuren zijn geaccordeerd zoals beschreven in Artikel 7 geldt een betalingsverplichting.

9.2          Betaling van de facturen van Shiftly, danwel de payrollorganisatie gemachtigd door Shiftly om voor haar de facturatie te doen geschiedt, tenzij anders overeengekomen, door automatisch incasso door van de rekening van inlener.

9.3          Ingeval schriftelijk overeengekomen is dat inlener een percentage van de factuur per periode voldoet door betaling op de G-rekening van de payrollorganisatie is inlener, tenzij anders overeengekomen, gehouden tot betaling van dit percentage van de factuur binnen 7 dagen na de factuurdatum. Het overige percentage van de factuur wordt automatisch geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen.

9.4          Indien opdrachtgever van mening is dat de factuur onjuist is, kan hij binnen een week na factuurdatum het bezwaar kenbaar maken aan de payrollorganisatie. Nadien geldt de factuur als onbetwist tussen partijen.

9.5          Bij niet tijdige of onvolledige betaling of stornering is inlene in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met de wettelijke rente met een minimum van 1,0% per maand.

9.6          Uitsluitend betalingen aan de uitzendonderneming of aan een door de uitzendonderneming schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan de Shifters of het verstrekken van voorschotten aan Shifters zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

Artikel 10: Prijzen

10.1          Shifters binnen de leeftijdscategorie 16 t/m 19 krijgen €3 meer dan het wettelijk minimum uurloon betaald en Shifters ouder dan 19 jaar krijgen €2 meer dan het wettelijk minimum uurloon betaald. Daarnaast gelden er wettelijk verplichte sociale premies, pensioenpremie, belastingen en reserveringen die worden doorgerekend aan opdrachtgever. Hiervoor wordt een omrekeningsfactor van 1,56 gehanteerd. Vervolgens geldt er voor opdrachtgever een vaste commissie van €2,45 per gewerkt uur.

10.2          Prijzen zijn hiermee ten alle tijden onderhevig aan het minimum uurloon als zijnde vastgesteld in de horeca-cao.

Artikel 11: Feestdagen

Op feestdagen gelden wettelijk verplichte feestdagencompensaties. Op nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, Koningsdag, eerste en tweede kerstdag geldt een tarief van 150%.

Hiernaast gaat opdrachtgever akkoord met een tarief van 200% gedurende Shifts aanvangend op 31 december. 

Artikel 12: No-shows

De Shifter dient, nadat hij geaccepteerd is voor een Shift, te allen tijde op de dienst te verschijnen. Indien de Shifter zonder gegronde reden niet op de dienst verschijnt brengen wij €50,- in rekening en loopt de Shifter het risico van het platform verwijderd te worden.

Onder geldige redenen voor no-shows vallen:

  • (sport) Ongevallen: stuur een doktersverklaring naar support@shiftly.nl
  • Politie arrestaties: stuur een politieverklaring naar support@shiftly.nl
  • Sterfgevallen: stuur een kopie van de overlijdensverklaring of rouwbrief naar support@shiftly.nl 

Ruilen met andere Shifters is bij uitzondering mogelijk, echter alleen met goedkeuring van de opdrachtgever. 

Artikel 13: Ziekteverzuim

13.1        Ziekmeldingen door Shifters dienen te worden medegedeeld aan zowel Shiftly als aan opdrachtgever. Shifter dient de opdrachtgever hiervan telefonisch op de hoogte te brengen en hierna meteen een mail te sturen naar support@shiftly.nl. Hierna wordt er vanuit Shiftly contact met Shifter opgenomen en dient Shifter op een later moment aan te kunnen tonen dat Shifter legitiem ziek is (geweest).

13.2        In geval van ziekte is Shifter verplicht zich voor 9:30 uur op de betreffende dag te hebben ziekgemeld. Indien de shift vroeger begint geldt een meldplicht van minimaal 1 uur voor aanvang van de shift. Indien de Shifter dit niet doet, zullen de voorwaarden voor een no-show gelden (art. 12). 

Artikel 14: Annuleringsbeleid

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de shift te annuleren op de volgende voorwaarden:

14.1        Mits er voor een shift nog geen sollicitaties zijn geaccepteerd kan een shift te allen tijde vrijblijvend geannuleerd worden.

14.2        Wanneer er voor een shift ten minste één sollicitatie geaccepteerd is, kan een shift tot 48 uur voor aanvang vrijblijvend geannuleerd worden.

14.3        Wanneer er voor een shift ten minste één sollicitatie geaccepteerd is, geldt bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de shift een betalingsverplichting van 2 arbeidsuren per geannuleerde Shifter.

14.4        Wanneer er voor een shift ten minste één sollicitatie geaccepteerd is, geldt bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de shift een betalingsverplichting van 4 arbeidsuren per geannuleerde Shifter.

14.5        Shifter kan zonder opgaaf van aantoonbare geldige reden zoals beschreven in artikel 12 niet annuleren.

Artikel 15: Verwijdering

Shiftly geniet het recht gebruikers van het platform zonder enige opgaaf van reden van het platform te verwijderen.

Artikel 16: Instemming

Gebruikers van het platform zullen zonder instemming van Shiftly onder geen enkele voorwaarden dienstverbanden en/of overeenkomsten met elkaar aangaan.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op deze gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze gebruikersovereenkomst is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.